Основни приоритети за развитие на община Елена (2011-2014)

Повишаване качеството и достъпността на административното обслужване
* Прилагане на принципите на екипност и делегиране на отговорности в общинската администрация;
* Въвеждане на електронно управление и извършване на електронни услуги, включително в населените места от общината;
* Удължено работно време на Центъра за информация и услуги на гражданите.

Подобряване на взаимодействието „общинска администрация – общински съвет – граждани“
* Публичност на заседанията на Общинския съвет чрез излъчване на ефирна радиочестота и видео на живо в интернет;
* Възстановяване дейността на гражданските консултативни съвети като източник на идеи и възможни решения;
* Предварителни обществени обсъждания на важните и значими за общината проекти.

Развитие на туристически продукт, базиран на природните дадености, културно-историческото наследство и местните традиции
* Разработване и приемане на Общинска стратегия за развитие на туризма с въвеждане на местни туристически стандарти;
* Развитие на туристическата инфраструктура – изграждане на зони за атракции и отдих в парк „Калето“, допълнителни паркоместа, обществени тоалетни, пешеходни и вело- маршрути, информационни табели и др.
* Обогатяване и разнообразяване на общинския културен и спортно-туристически календар със събития, привличащи гости на града и общината;
* Реклама на туристическата дестинация Елена в интернет, медиите и каталозите на международни туроператори.

Създаване на благоприятна бизнес среда и привличане на инвестиции в селското стопанство и преработвателната промишленост
* Разработване, обществено обсъждане и приемане на общ устройствен план като задължително условие за привличане на инвестиции и партньори за развитие;
* Осигуряване на консултации на място за разработване на проекти в областта на туризма, селското и горско стопанство, малкия бизнес;
* Приемане на облекчени условия за инвеститори и стартиращи предприемачи в рамките на правомощията на Общинския съвет.

Разумно управление на общинската собственост за предоставяне на публични услуги и развитие на местната икономика
* Подобряване на материалната база в сферите на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, читалищната самодейност, спорта и отдиха;
* Обновяване и придаване ново значение на неизползваните общински сгради чрез реализация на проекти и използване на публично-частни партньорства;
* Приоритетно отдаване под наем на общинските земи на местните земеделски производители;
* Разработване и реализиране на проекти за залесяване в общински земи и гори.

Активно използване на европейските фондове за изграждане и модернизиране на техническата инфраструктура и градската среда
* Доизграждане на главния канализационен колектор на гр. Елена; проектиране и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води;
* Реконструкция и рехабилитация на общинските пътища и уличната мрежа в населените места;
* Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдяванията на населените места, вътрешната водопроводна и канализацонна мрежа.

Публикувано в Да съживим Елена!. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *